• darkblurbg

 

De Kompassie Company B.V., gevestigd te Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Kompassie Company B.v. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op onze website, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De Kompassie Company B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Kompassie Company B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: om diensten aan jou te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Kompassie Company B.V.  bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Kompassie Company B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, de dienstverlening en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Kompassie Company B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt De Kompassie Company B.V. jouw persoonsgegevens alleen met jouw nadrukkelijke toestemming aan overige instellingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Kompassie Company B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@dekompassiecompany.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. De Kompassie Company B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Kompassie Company neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@dekompassiecompany.nl

Wijzigingen in de privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De actuele datum zal worden vermeld. Wij adviseren dan ook regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Heb je vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens kun je contact opnemen met:

Graziella Castiglia en/of Joost Rooks, zij zijn beiden te bereiken via contact@dekompassiecompany.nl


Enschede, oktober 2019