• darkblurbg

 Algemene voorwaarden

De Kompassie Company B.V.; Kamer van Koophandel nr. 89826647

 
Artikel 1          Toepassingsgebied

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, hoe dan ook genoemd, tussen De Kompassie Company (hierna: Opdrachtnemer”), gevestigd te Enschede, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst tot het verrichten van de in artikel 1, lid 1 van deze algemene voorwaarden genoemde diensten en werkzaamheden dan wel uit hoofde van een met ons gesloten koop- en/of andersoortige -overeenkomst, alsmede elke natuurlijke of rechtspersoon die met ons een overeenkomst tot het verrichten van de in artikel 1, lid 1 van deze algemene voorwaarden genoemde diensten en werkzaamheden dan wel een koop- en/of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 4. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 5. Indien ook de opdrachtgever naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de opdrachtgever niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever door ons uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de opdrachtgever niet in strijd komen met het bepaalde in onze algemene voorwaarden.
 6. Komen de voorwaarden van de opdrachtgever dus in strijd met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de opdrachtgever doet aan het voorgaande niet af.

Artikel 2         Offerte en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen, te rekenen vanaf de dagtekening van de offerte.
 2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Het aanbod is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Opdrachtnemer mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.
 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 6. Een overeenkomst komt pas tot stand indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer de aanvaarding van het aanbod, ofwel de opdrachtbevestiging, beiden schriftelijk ondertekend hebben.
 7. Overeenkomsten tot het verrichten van diensten en werkzaamheden eindigen op het moment dat wij de diensten en werkzaamheden hebben voltooid, tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. Overeenkomsten tot het verrichten van diensten en werkzaamheden kunnen door Opdrachtnemer steeds tegen het einde van een kalendermaand per aangetekende brief en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 maand worden opgezegd, zonder dat zulks leidt tot enige gehoudenheid tot betaling van schadevergoeding of enige andere vorm van schadeloosstelling.

Artikel 3         Adviezen

 1. Door ons verstrekte informatie en adviezen zijn gebaseerd op informatie en gegevens die wij van opdrachtgever ontvangen. Wij zijn niet aansprakelijk voor informatie en gegevens die ons door opdrachtgever zijn verstrekt.
 2. Indien opdrachtgever informatie en gegevens niet tijdig of niet in de juiste vorm aan ons ter beschikking stelt, zijn wij gerechtigd het verstrekken van informatie en adviezen op te schorten en de uit de aldus ontstane vertraging voorkomende schade en kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

 Artikel 4         Contractduur, uitvoeringstermijnen en uitvoering

 1. Contractduur
  De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Uitvoeringstermijnen
  Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.
  Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 3. Uitvoering
  Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

  Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

  Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

  De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

  De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.

Artikel 5         Wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/ of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd.
 2. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 3. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Opdrachtnemer bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/ of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.

  Artikel  6            Prijzen                                                                                                                                                                                                                                                                      
 6. De in offertes en contracten vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, loonkosten, belastingen en andere heffingen van overheidswege.
 7. Indien wij met opdrachtgever een duurovereenkomst aangaan, ongeacht of dat voor bepaalde of voor onbepaalde tijd is, zullen wij jaarlijks op 1 januari een tarievenoverzicht vaststellen, op grond waarvan wij onze diensten en werkzaamheden in rekening brengen, tenzij wij met opdrachtgever uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 8. Bij de jaarlijkse vaststelling van het tarievenoverzicht houden wij rekening met de (prijs)ontwikkelingen in de markt, met dien verstande dat wij de tarieven jaarlijks in ieder geval verhogen op basis van het CBS-prijsindexcijfer CPI alle huishoudens, peildatum oktober van het afgelopen jaar.
 9. Wij behouden ons het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag waarop wij een aanvang maken met het verrichten van onze diensten en werkzaamheden verhogingen in een of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 10. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook toe aan de opdrachtgever, echter slechts indien wij ons binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit verandering in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de opdrachtgever van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 5 dagen na ontvangst van de betreffende mededeling van ons bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.
 11. Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast honorarium overeenkomt, dan is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.                                                                                              

Artikel 7         Opschorting, ontbinding, tussentijdse opzegging en annulering

Opschorting en ontbinding
Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. Indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Tussentijdse opzegging

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Annulering

Annulering van met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten, niet betreffende het verzorgen van opleidingen/workshops/trainingen, is mogelijk tot vier weken voorafgaand aan de overeengekomen aanvangsdatum. Opdrachtgever is in geval van annulering steeds gehouden, aldus ongeacht het moment van annulering, om de door Opdrachtnemer gemaakte voorbereidingskosten te betalen en om de financiële verplichtingen die wij ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met derden zijn aangegaan, geheel voor zijn rekening te nemen, daaronder begrepen de licentie- en handlingskosten in het geval van een uit te voeren test.

Bij annuleringen van met ons gesloten overeenkomsten, niet betreffende het verzorgen van opleidingen/workshops/trainingen, korter dan vier weken voor aanvangsdatum is opdrachtgever 100% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd, behoudens in de volgende gevallen.

Annulering aan de Opdrachtnemer verstrekte opdrachten voor het uitvoeren van tests en coachopdrachten of coachbijeenkomsten is mogelijk tot 48 uur voor aanvang van de analyse of coachopdracht. Bij annulering van een dergelijke opdracht binnen genoemde 48 uur is opdrachtgever 100% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

In geval van ziekte of verhindering van de coachee op een zodanig moment dat daardoor één van de geplande coaching afspraken geen doorgang kan vinden, verplicht de coachee zich om de coach daarvan tijdig op de hoogte te stellen. Indien de afmelding van de coachee plaatsvindt binnen 48 uur voor aanvang van de geplande coaching sessie, verplicht de opdrachtgever zich tot betaling van annuleringskosten ter hoogte van € 150,-- ex BTW per geval. De uitgevallen coaching bijeenkomst kan in dat geval op een ander, tussen coach en coachee te plannen tijdstip, worden ingehaald.

Voor het verzorgen van opleidingen/workshops/trainingen geldt dat opdrachtgever de opdracht kosteloos kan annuleren tot 4 weken voor aanvang van de opleiding. Opdrachtgever kan de opdracht annuleren tot 2 weken voor aanvang van de opleiding, doch is ons dan wel 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Annuleert de opdrachtgever de opdracht minder dan 2 weken voor aanvang van de opleiding, dan is hij ons 100% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij open inschrijving opleidingen bij onvoldoende inschrijvingen, zulks ter onze beoordeling, een opleiding af te gelasten, zonder dat zulks leidt tot gehoudenheid tot het betalen van schadevergoeding.

Het voortijdig verlaten van een opleiding door een deelnemer biedt, ongeacht om welke reden zulks geschiedt, geen aanleiding tot restitutie of vermindering van de kosten.

Na aanvang van de opdracht (opleiding) is de opdrachtgever de volledig overeengekomen vergoeding aan ons verschuldigd, behoudens ingeval de annulering zijn oorzaak vindt in een omstandigheid die voor ons risico komt.

Artikel 8         Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan de overeenkomst, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9         Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven.
 2. Wij brengen de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen maandelijks, meer maandelijks, per kwartaal of per jaar vooraf in rekening, zulks te onzer keuze en behoudens andersluidende schriftelijke afspraken met de opdrachtgever.
 3. Het staat ons vrij om vooruitbetaling (voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst) te vorderen van 50% van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, en vervolgens termijnbetalingen van elk 25%.
 4. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 10       Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst Opdrachtnemer geleverde blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen
 2. Het door Opdrachtnemer geleverde, dat ingevolge lid 1. Onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen.
 4. Voor het geval Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 11        Aansprakelijkheid

 1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.
 3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De totale aansprakelijk wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
 6. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever de opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

Artikel 12        Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
 2. Indien Opdrachtnemer uitdien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 13        Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14       Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15        Slotbepaling

 1. Opdrachtnemer is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst uitgereikte versie van de algemene voorwaarden.
 2. Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.